Voorwaarden

Algemeen

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Francis Tafeltennis Shop zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde artikelen. Francis Tafeltennis Shop heeft het recht in plaats van het bestelde artikel een soortgelijk artikel te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Alle afbeeldingen en teksten van te verkopen producten vormen alleen een aanduiding. Francis Tafeltennis Shop is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

Bedrukking
Voor het gebruiken en eventueel bedrukken van textiel, overtuigt u zich ervan dat:
- de artikelen geen weeffouten hebben
- de maten juist zijn
- de artikelen geen kleurverschil vertonen.
Bedrukkingskosten komen nooit voor vergoeding in aanmerking.

Prijzen/Betaling
Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Nadat de koper in verzuim is getreden, zal een aanmaning worden opgestuurd.

De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 75) als schadebeding.


Aflevering/levertijd
Op de Internet site aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Francis Tafeltennis Shop is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Francis Tafeltennis Shop zorgt voor bezorging per post. De koper heeft de keuze zijn order tegen een kleine meerprijs verzekerd te laten verzenden. Indien de koper daar vanaf ziet, vindt de verzending plaats voor risico van de koper.

Verzendkosten

Binnen Belgie worden de standaard tarieven van De Post gehanteerd. Tafeltennistafels worden GRATIS geleverd tot 30km van beide winkels. Per extra 30km zijn we genoodzaakt om 10€ aanterekenen.  Tafels worden geleverd in bouwpakket

Kortingen 

10% korting op vorige aankoop kan enkel in mindering gebracht worden als we in het bezit zijn van u origineel rekeningbriefje (nodig voor onze belastingaangifte te doen kloppen.  De 4% korting die we aan zelfplakkers geven word enkel toegepast op de aangekochte rubbers en bij afhaling in 1 van beide winkels. B-spelers krijgen een korting van 15% op vorige aankoop afgetrokken bij een nieuwe aankoop enkel bij het aantonen van hun klassement en het originele rekeningbriefje.  

Verzendmethode kiezen in de online shop:

-Kilopost

-Afhalen

Retourzendingen
Retourzendingen dienen altijd onbeschadigd, gefrankeerd en in de originele verpakking naar ons toegestuurd te worden. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. De portokosten worden verrekend op de creditnota. Verrekening van retourgoederen mag alleen geschieden na ontvangst creditnota. Gebruikte artikelen kunnen niet geruild worden.


Eigendom/auteursrechten
Het is verboden documentatie, afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. die door Francis Tafeltennis Shop aan de koper worden verstrekt, hetzij via Internet hetzij anderszins, te kopiëren of voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het bestellen van producten bij Francis Tafeltennis Shop.


Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door de koper ofwel bij niet zichtbare gebreken binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na ontvangst door de koper.
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Francis Tafeltennis Shop ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.


Schadevergoeding
Francis Tafeltennis Shop kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden, die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Francis Tafeltennis Shop komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in, uit en/of doorvoerverbod, transportproblemen, nietnakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Francis Tafeltennis Shop, behoudens opzet of grove schuld. Francis Tafeltennis Shop is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak en/of personenschade.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Francis Tafeltennis Shop ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.


Minderjarigen
Minderjarigen verklaren bij het goedkeuren van deze voorwaarden dat zij toestemming van de ouders hebben als zij bestellen in de online shop van Francis Tafeltennis Shop.